Psychologia sportu ma sprzyja? uzyskiwaniu przez zawodnika coraz to lepszych rezultatw,

ktre jak?e cz?sto s? przez niego osi?gane na granicy jego mo?liwo?ci. Sprzyja to pojawianiu si? braku pewno?ci siebie czy stresu. Sportowcy wyczynowi nara?eni s? na kontuzje. Do tego dochodzi presja rodzicw, trenera czy mediw. S? to powody dla ktrych coraz to wi?cej zawodnikw korzysta z metod i technik jakie ma im do zaoferowania psychologia.

Kszta?tuj?c umiej?tno?ci psychiczne poprzez trening mentalny zawodnik podnosi efektywno?? w?asnego dzia?ania. Potrafi w trudnej dla siebie sytuacji utrzyma? koncentracj?, czy optymalny poziom pobudzenia. Potrafi lepiej radzi? sobie w przypadku odniesienia kontuzji czy urazu.

Wsp?czesny sport wyczynowy wymaga kompleksowego podej?cia i coraz wi?cej zawodnikw oraz trenerw jest tego ?wiadomych. Koncentracja tylko na stronie fizycznej zawodnika nie wystarcza. Zw?aszcza, ?e coraz to wi?cej sportowcw jest wyszkolonych na podobnym poziomie. Ci z zawodnikw, ktrzy posiadaj? umiej?tno?ci psychologiczne maj? przewag? nad tymi , ktrzy tych umiej?tno?ci nie nabyli.

Praca z psychologiem pomaga zawodnikowi w okre?leniu jego indywidualnych potrzeb, znalezieniu zasobw, cz?sto odkryciu potencja?u, ktrego sobie dot?d nie u?wiadamia?. Mo?e pomc zobaczy? mu to, co do tej pory by?o dla niego niezauwa?alne.

Dodatkowe informacje

Informacje o wydajności

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.33 MB (+0.333) - afterLoad
Application 0.082 seconds (+0.082); 1.43 MB (+1.101) - afterInitialise
Application 0.092 seconds (+0.010); 1.59 MB (+0.155) - afterRoute
Application 0.157 seconds (+0.065); 2.12 MB (+0.528) - afterDispatch
Application 0.166 seconds (+0.009); 2.21 MB (+0.090) - beforeRenderModule mod_custom (Copy)
Application 0.173 seconds (+0.008); 2.22 MB (+0.012) - afterRenderModule mod_custom (Copy)
Application 0.173 seconds (+0.000); 2.22 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_login (Login Form)
Application 0.180 seconds (+0.006); 2.24 MB (+0.022) - afterRenderModule mod_login (Login Form)
Application 0.180 seconds (+0.000); 2.24 MB (+0.002) - beforeRenderModule mod_djimageslider (DJ-Image Slider)
Application 0.192 seconds (+0.013); 2.30 MB (+0.059) - afterRenderModule mod_djimageslider (DJ-Image Slider)
Application 0.192 seconds (+0.000); 2.28 MB (-0.023) - beforeRenderModule mod_menu (Menu)
Application 0.200 seconds (+0.007); 2.31 MB (+0.032) - afterRenderModule mod_menu (Menu)
Application 0.200 seconds (+0.000); 2.32 MB (+0.010) - beforeRenderModule mod_vvisit_counter (Visitors Counter)
Application 0.260 seconds (+0.060); 2.63 MB (+0.309) - afterRenderModule mod_vvisit_counter (Visitors Counter)
Application 0.260 seconds (+0.000); 2.57 MB (-0.061) - beforeRenderModule mod_whosonline (Go?cimy)
Application 0.264 seconds (+0.004); 2.58 MB (+0.016) - afterRenderModule mod_whosonline (Go?cimy)
Application 0.264 seconds (+0.000); 2.58 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_search (Wyszukiwarka)
Application 0.270 seconds (+0.006); 2.60 MB (+0.021) - afterRenderModule mod_search (Wyszukiwarka)
Application 0.275 seconds (+0.004); 2.63 MB (+0.030) - afterRender

Użycie pamięci

2.67 MB (2,800,112 Bytes)

33 zapytań zarejestrowanych

 1. SELECT `data`
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `session_id` = 'qko835a1r2043fo5vh56m6ou94'
 2. DELETE
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `time` < 1686015293
 3. SELECT `session_id`
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `session_id` = 'qko835a1r2043fo5vh56m6ou94'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `aadyw_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('qko835a1r2043fo5vh56m6ou94', 0, 1686015593)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `aadyw_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM aadyw_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
    FROM aadyw_menu AS m
    LEFT JOIN aadyw_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT id, home, template, s.params
    FROM aadyw_template_styles as s
    LEFT JOIN aadyw_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 11. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_k2'
 12. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 13. SELECT *
    FROM aadyw_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 14. SELECT a.rules
    FROM aadyw_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 15. SELECT b.rules
    FROM aadyw_assets AS a
    LEFT JOIN aadyw_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 16. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM aadyw_content AS a
    LEFT JOIN aadyw_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN aadyw_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN aadyw_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN aadyw_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN aadyw_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 12
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-06-06 01:39:53')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-06-06 01:39:53')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 17. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM aadyw_categories as c
    LEFT JOIN aadyw_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=7
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 18. SELECT b.rules
    FROM aadyw_assets AS a
    LEFT JOIN aadyw_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.12'
    ORDER BY b.lft
 19. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug
    FROM aadyw_content AS a
    LEFT JOIN aadyw_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 7
    AND a.state = 1
    AND a.access = 1
    AND (a.state = 1 OR a.state = -1)
    AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2023-06-06 01:39:53')
    AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2023-06-06 01:39:53')
    ORDER BY a.created DESC
 20. UPDATE aadyw_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 12
 21. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM aadyw_modules AS m
    LEFT JOIN aadyw_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN aadyw_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2023-06-06 01:39:53')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2023-06-06 01:39:53')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 101 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 22. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_djimageslider'
 23. SELECT a.*
    FROM aadyw_djimageslider AS a
    WHERE a.catid = 15
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.ordering ASC
    LIMIT 0, 20
 24. CREATE TABLE IF NOT EXISTS aadyw_vvisitcounter(id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, tm int not null, ip BINARY(20) not null, ipraw VARCHAR( 40 ) default NULL , userAgent varchar(1024) default NULL, data longtext, PRIMARY KEY (id), INDEX (tm), INDEX (ip) , INDEX iptm (ip,tm) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1
 25. SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max
    FROM aadyw_vvisitcounter
 26. SELECT COUNT(*)
    FROM aadyw_vvisitcounter
    WHERE ip=UNHEX(SHA1('34.229.131.158'))
    AND ( ((unix_timestamp(NOW()) - tm ) / 60 ) < '15' )
 27. INSERT INTO aadyw_vvisitcounter ( tm, ip, data )
    VALUES ( unix_timestamp(NOW()) , UNHEX(SHA1('34.229.131.158')) , NULL )
 28. SELECT COUNT(*)
    FROM aadyw_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW()))
    AND UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW()) + INTERVAL 1 DAY)
 29. SELECT COUNT(*)
    FROM aadyw_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW() - INTERVAL 1 DAY))
    AND UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW()))
 30. SELECT COUNT(*)
    FROM aadyw_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN 1685916000
    AND 1686520800
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM aadyw_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(NOW(), "%Y-%m-01"))
    AND UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(NOW(), "%Y-%m-01") + INTERVAL 1 MONTH)
 32. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM aadyw_session
    WHERE client_id = 0
 33. UPDATE `aadyw_session`
    SET `data` = '__default|a:9:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1686015593;s:18:\"session.timer.last\";i:1686015593;s:17:\"session.timer.now\";i:1686015593;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:16:\"com_mailto.links\";a:1:{s:40:\"cb95892b40b826a666f64a4dbad8fbc123e8329a\";O:8:\"stdClass\":2:{s:4:\"link\";s:29:\"http://psychologia-sportu.eu/\";s:6:\"expiry\";i:1686015593;}}s:13:\"session.token\";s:32:\"09c394ac28eed04bc88f1f75832d034a\";}', `time` = 1686015593
    WHERE `session_id` = 'qko835a1r2043fo5vh56m6ou94'

24 typów zapytań zarejestrowanych, posortowanych według częstotliwości

WYBRANE tabele:
 1. 5 × SELECT COUNT(*) FROM aadyw_vvisitcounter
 2. 5 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM aadyw_extensions
 3. 2 × SELECT b.rules FROM aadyw_assets AS a LEFT JOIN aadyw_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 4. 1 × SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM aadyw_content AS a LEFT JOIN aadyw_categories AS cc ON cc.id = a.catid
 5. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM aadyw_categories as c LEFT JOIN aadyw_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 6. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM aadyw_modules AS m LEFT JOIN aadyw_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN aadyw_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 7. 1 × SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM aadyw_vvisitcounte
 8. 1 × SELECT guest, usertype, client_id FROM aadyw_session
 9. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM aadyw_content AS a LEFT JOIN aadyw_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN aadyw_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN aadyw_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN aadyw_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN aadyw_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 10. 1 × SELECT a.* FROM aadyw_djimageslider AS a
 11. 1 × SELECT a.rules FROM aadyw_assets AS a
 12. 1 × SELECT id, rules FROM `aadyw_viewlevels
 13. 1 × SELECT `session_id` FROM `aadyw_session`
 14. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM aadyw_extensions
 15. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM aadyw_menu AS m LEFT JOIN aadyw_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 16. 1 × SELECT * FROM aadyw_languages
 17. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM aadyw_template_styles as s LEFT JOIN aadyw_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 18. 1 × SELECT `data` FROM `aadyw_session`
INNE tabele:
 1. 1 × INSERT INTO aadyw_vvisitcounter ( tm, ip, data ) VALUES ( unix_timestamp(NOW()) , UNHEX(SHA1('34.229.131.158')) , NULL
 2. 1 × UPDATE `aadyw_session` SET `data` = '__default|a:9:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1686015593;s:18:\"session.timer.last\";i:1686015593;s:17:\"session.timer.now\";i:1686015593;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:16:\"com_mailto.links\";a:1:{s:40:\"cb95892b40b826a666f64a4dbad8fbc123e8329a\";O:8:\"stdClass\":2:{s:4:\"link\";s:29:\"http://psychologia-sportu.eu/\";s:6:\"expiry\";i:1686015593;}}s:13:\"session.token\";s:32:\"09c394ac28eed04bc88f1f75832d034a\";}', `time` = 1686015593
 3. 1 × CREATE TABLE IF NOT EXISTS aadyw_vvisitcounter(id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, tm int not null, ip BINARY(20) not null, ipraw VARCHAR( 40 ) default NULL , userAgent varchar(1024) default NULL, data longtext, PRIMARY KEY (id), INDEX (tm), INDEX (ip) , INDEX iptm (ip,tm) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=
 4. 1 × UPDATE aadyw_content SET hits = hits + 1
 5. 1 × INSERT INTO `aadyw_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('qko835a1r2043fo5vh56m6ou94', 0, 1686015593
 6. 1 × DELETE FROM `aadyw_session`