ABC Psychologii Sportu

Biofeedback- urz?dzenie s?u??ce do pomiaru zmian fizjologicznych. Osoba badana otrzymuje informacje o funkcjach swojego organizmu np. pracy serca i uczy si? je kontrolowa?. Po takim treningu zawodnik jest bardziej ?wiadom wzajemnych relacji pomi?dzy swoim cia?em i psychik?, potrafi stosunkowo ?atwo wywo?a? stan przez siebie oczekiwany.

Techniki oddechowe polegaj? na rwnym i rytmicznym oddychaniu, ktre sp?yca si? w czasie stresu. Poprzez prawid?owy tj. przeponowy oddech zawodnik uczy si? uzyskiwa? stan odpr??enia.

Techniki relaksacyjne techniki te maj? na celu wywo?anie w organizmie stanu odpr??enia.

Ich przejawem jest cho?by zwolnienie pracy czy obni?enie poziomu ci?nienia krwi.

Techniki wyobra?eniowe techniki te polegaj? na wyobra?aniu sobie przy wykorzystaniu jak najwi?cej zmys?w idealnego wykonania danej czynno?ci. Mog? by? wykorzystywane w przypadku nabywania nowych umiej?tno?ci, oraz strategii czy radzenia sobie ze stresem.

Trening autogenny Schulza metoda ta polega na oddzia?ywaniu na w?asny organizm. ?wiadomym wchodzeniu w stan odpr??enia poprzez ?wiczenia i wywo?ywaniu uczucia ci??aru oraz uczucia ciep?a. Trening autogenny ?agodzi stany l?kowe zawodnika, zmniejsza jego pobudliwo??.

Trening mentalny to element ca?o?ciowego przygotowania zawodnika do startu. Jest zbiorem metod, ktrych celem jest kontrola emocji oraz zachowania.

Trening progresywny opracowany zosta? przez E.Jacobsona. Polega na napinaniu i rozlu?nianiu poszczeglnych grup mi??ni. Nast?pnie porwnaniu stanu napi?cia i rozlu?nienia. W trakcie rozlu?nienia mi??ni czujemy r?nic? w postaci ciep?a lub zm?czenia.

Dodatkowe informacje

Informacje o wydajności

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.33 MB (+0.335) - afterLoad
Application 0.060 seconds (+0.060); 1.44 MB (+1.102) - afterInitialise
Application 0.068 seconds (+0.007); 1.59 MB (+0.155) - afterRoute
Application 0.104 seconds (+0.037); 2.12 MB (+0.531) - afterDispatch
Application 0.109 seconds (+0.005); 2.21 MB (+0.083) - beforeRenderModule mod_custom (Copy)
Application 0.112 seconds (+0.002); 2.22 MB (+0.012) - afterRenderModule mod_custom (Copy)
Application 0.112 seconds (+0.000); 2.22 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_login (Login Form)
Application 0.115 seconds (+0.003); 2.24 MB (+0.022) - afterRenderModule mod_login (Login Form)
Application 0.116 seconds (+0.000); 2.24 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_menu (Menu)
Application 0.119 seconds (+0.004); 2.27 MB (+0.030) - afterRenderModule mod_menu (Menu)
Application 0.119 seconds (+0.000); 2.26 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.125 seconds (+0.005); 2.28 MB (+0.016) - afterRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.125 seconds (+0.000); 2.27 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_search (Wyszukiwarka)
Application 0.127 seconds (+0.002); 2.29 MB (+0.021) - afterRenderModule mod_search (Wyszukiwarka)
Application 0.129 seconds (+0.003); 2.31 MB (+0.022) - afterRender

Użycie pamięci

2.34 MB (2,457,280 Bytes)

22 zapytań zarejestrowanych

 1. SELECT `data`
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `session_id` = 'e3c2t4s0vlhoqvi4l6ssurtn60'
 2. DELETE
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `time` < 1686017329
 3. SELECT `session_id`
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `session_id` = 'e3c2t4s0vlhoqvi4l6ssurtn60'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `aadyw_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('e3c2t4s0vlhoqvi4l6ssurtn60', 0, 1686017629)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `aadyw_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM aadyw_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
    FROM aadyw_menu AS m
    LEFT JOIN aadyw_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT id, home, template, s.params
    FROM aadyw_template_styles as s
    LEFT JOIN aadyw_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 11. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_k2'
 12. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 13. SELECT *
    FROM aadyw_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 14. SELECT a.rules
    FROM aadyw_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 15. SELECT b.rules
    FROM aadyw_assets AS a
    LEFT JOIN aadyw_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 16. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM aadyw_content AS a
    LEFT JOIN aadyw_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN aadyw_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN aadyw_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN aadyw_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN aadyw_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 9
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-06-06 02:13:49')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-06-06 02:13:49')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 17. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM aadyw_categories as c
    LEFT JOIN aadyw_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=26
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 18. SELECT b.rules
    FROM aadyw_assets AS a
    LEFT JOIN aadyw_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.9'
    ORDER BY b.lft
 19. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug
    FROM aadyw_content AS a
    LEFT JOIN aadyw_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 26
    AND a.state = 1
    AND a.access = 1
    AND (a.state = 1 OR a.state = -1)
    AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2023-06-06 02:13:49')
    AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2023-06-06 02:13:49')
    ORDER BY a.created DESC
 20. UPDATE aadyw_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 9
 21. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM aadyw_modules AS m
    LEFT JOIN aadyw_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN aadyw_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2023-06-06 02:13:49')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2023-06-06 02:13:49')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 129 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 22. UPDATE `aadyw_session`
    SET `data` = '__default|a:9:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1686017629;s:18:\"session.timer.last\";i:1686017629;s:17:\"session.timer.now\";i:1686017629;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:16:\"com_mailto.links\";a:1:{s:40:\"859188111e16d034164d829f4b1f902059c8764f\";O:8:\"stdClass\":2:{s:4:\"link\";s:51:\"http://psychologia-sportu.eu/abc-psychologii-sportu\";s:6:\"expiry\";i:1686017629;}}s:13:\"session.token\";s:32:\"b7fb4bfceea0897c108aea7ebc05b661\";}', `time` = 1686017629
    WHERE `session_id` = 'e3c2t4s0vlhoqvi4l6ssurtn60'

18 typów zapytań zarejestrowanych, posortowanych według częstotliwości

WYBRANE tabele:
 1. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM aadyw_extensions
 2. 2 × SELECT b.rules FROM aadyw_assets AS a LEFT JOIN aadyw_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 3. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM aadyw_content AS a LEFT JOIN aadyw_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN aadyw_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN aadyw_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN aadyw_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN aadyw_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 4. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM aadyw_categories as c LEFT JOIN aadyw_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 5. 1 × SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM aadyw_content AS a LEFT JOIN aadyw_categories AS cc ON cc.id = a.catid
 6. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM aadyw_modules AS m LEFT JOIN aadyw_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN aadyw_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 7. 1 × SELECT a.rules FROM aadyw_assets AS a
 8. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM aadyw_template_styles as s LEFT JOIN aadyw_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 9. 1 × SELECT id, rules FROM `aadyw_viewlevels
 10. 1 × SELECT `session_id` FROM `aadyw_session`
 11. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM aadyw_extensions
 12. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM aadyw_menu AS m LEFT JOIN aadyw_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 13. 1 × SELECT `data` FROM `aadyw_session`
 14. 1 × SELECT * FROM aadyw_languages
INNE tabele:
 1. 1 × UPDATE `aadyw_session` SET `data` = '__default|a:9:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1686017629;s:18:\"session.timer.last\";i:1686017629;s:17:\"session.timer.now\";i:1686017629;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:16:\"com_mailto.links\";a:1:{s:40:\"859188111e16d034164d829f4b1f902059c8764f\";O:8:\"stdClass\":2:{s:4:\"link\";s:51:\"http://psychologia-sportu.eu/abc-psychologii-sportu\";s:6:\"expiry\";i:1686017629;}}s:13:\"session.token\";s:32:\"b7fb4bfceea0897c108aea7ebc05b661\";}', `time` = 1686017629
 2. 1 × UPDATE aadyw_content SET hits = hits + 1
 3. 1 × INSERT INTO `aadyw_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('e3c2t4s0vlhoqvi4l6ssurtn60', 0, 1686017629
 4. 1 × DELETE FROM `aadyw_session`